Pro velkoobchodní objednávky nás kontaktuje na petr@petraplast.cz +420 722 944 841

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PETRAplast s.r.o., IČO: 280 73 967, se sídlem Jiřice 310, Jiřice 396 01

 1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě (dále též „e-shop“), který je provozován společností PETRAplast s.r.o., IČO: 280 73 967, se sídlem Jiřice 310, Jiřice 396 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15723 na internetových stránkách /.

Tyto VOP upravují právní vztahy mezi společností  PETRAplast s.r.o., IČO: 280 73 967, se sídlem Jiřice 310, Jiřice 396 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15723 (dále jen „Prodávající“)a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí.

 

2. Definice

2.1 Prodávající

Prodávajícím je společnost PETRAplast s.r.o., IČO: 280 73 967, se sídlem Jiřice 310, Jiřice 396 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15723.

2.2 Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími souvisejícími předpisy.

Podnikatelem se v souladu s § 420 – 422 Občanského zákoníku rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími předpisy.

Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena těmto VOP.

Prodávající a Kupující jsou společně označeni též jako „Smluvní strany“

2.3 Smlouva

Kupní smlouva uzavřená dle Občanského zákoníku mezi Prodávajícím a Kupujícím

2.4 Spotřebitelská Smlouva

Kupní smlouva uzavřená dle Občanského zákoníku, pokud je jednou ze smluvních stran spotřebitel.

Smlouva a Spotřebitelská smlouva jsou společně označeny též jako „Smlouva“

2.5 Zboží

Předmětem Smlouvy je zboží, které nabízí Prodávající na svých internetových stránkách.

3. Zpracování osobních údajů

Jsme společnost PETRAplast s.r.o., se sídlem Jiřice 310, Jiřice 396 01, IČO: 28073967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15723 na internetových stránkách a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje. Zpracováváme osobní údaje, které nám jako zákazník poskytnete. V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat. V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.) Automaticky zpracováváme i cookies.

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit. 

Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že napíšete mail na petr@petraplast.cz

Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. 

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Právní podklady ke zpracování osobních údajů:

Plnění a uzavření smlouvy: Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy: Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozovnách.

Souhlas: Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nám napíšete na petr@petraplast.cz

Předávání osobních údajů třetím subjektům 

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Doba zpracování osobních údajů

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 8 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění: Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu (Hlavní stránka> nastavení účtu). Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod.

Přístup: Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to na mail petr@petraplast.cz

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz: Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy)). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Podání stížnosti: Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, nebo na mailu petr@petraplast.cz, popřípadě telefonicky na čísle +420 722 944 841.

 

Ověřeno zákazníky.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze na základě objednávkového systém e-shopu. Návrhem k uzavření  Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na jeho internetové stránky. Vystavené zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit své povinnosti ze Smlouvy. Smlouva vzniká přijetím nabídky, která je uskutečněna odesláním objednávky Kupujícím a současně přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté kupní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž Smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Po uzavření Smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená Smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího podpisu.

5. Kupní cena a platba

Nabídka s cenami uváděnými na e-shopu Prodávajícího je konečná, vždy aktuální a platná, a to po dobu, kdy je takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízena. Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny v článku 6 „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako kupní cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí částka uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. 

Kupující může zboží převzít zásadně až poté, kdy je kupní cena za toto zboží úplně uhrazena, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu kupní ceny a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. 

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího. 

Prodávající akceptuje následující způsoby úhrady kupní ceny: 

 • Platba předem bankovním převodem na účet 712337349/0800 - po emailu s potvrzením objednávky kupující obdrží další email s informacemi pro platbu 
 • Platba v hotovosti při převzetí 
 • Platba dobírkou (pouze v rámci ČR)

Zvolí-li si kupující způsob úhrady kupní ceny platbou předem bankovním převodem a kupní cena nebude připsána na účet Prodávajícího nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne vzniku Smlouvy, pak se má za to, že Kupující od Smlouvy odstoupil a Smlouva se ruší od počátku.

  6. Dodací lhůta a podmínky dodání

  Prodávající odevzdá (dodá) zboží Kupujícímu tak, že zboží Kupujícímu předá, nebo tak, že zboží předá prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Je-li uzavírána Spotřebitelská smlouva, je zboží kupujícímu odevzdáno (dodáno) až v okamžiku, kdy mu je dopravce předá. Odevzdáním (dodáním) věci Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

  Dostupnost zboží je uvedena vždy v detailu u jednotlivého druhu zboží. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží, platebních podmínkách a podmínkách dodání zboží, a činí maximálně 7 dnů. V běžných případech Prodávající  expeduje zboží do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření Smlouvy dle článku 4. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

  Náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu jedním ze způsobů uvedených v procesu objednávky webového rozhraní obchodu. 

  U zásilek s hmotností neuvedenou v tabulkách bude doprava řešena individuálně s paní Šebelovou (+420 608 333 855, domacnost@petraplast.cz).

  V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

   

  7. Práva z vadného plnění

  A. ve vztahu ke spotřebiteli.

  Prodávající odpovídá Kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.

  Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou Kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými Kupujícím.

   Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.

   

  B. ve vztahu k podnikateli

  Pro Kupujícího - podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku následující:

  §    výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

  §    při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího, není-li dohodnuto jinak,

  §    při podstatném porušení smlouvy má kupující-podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy, není-li dohodnuto jinak.

   

  C. společné

   

  Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, Kupující-podnikatel v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

  Reklamaci může Kupující uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího.

  V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

   

  8. Odstoupení od Smlouvy

  Vzhledem k charakteru uzavření  Smlouvy distančním způsobem (za použití prostředků komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran), má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží (je-li předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží), ode dne převzetí první dodávky zboží (je-li předmětem Smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží). Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle tohoto článku, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

  Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy zboží, které od něho obdržel. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Podnikateli odeslal. 

  Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření Smlouvy.

  V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů pozbývá darovací smlouva účinnosti.

   

  9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu petr@petraplast.cz

  Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

  Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html 

  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs

  Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

  Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

  Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz

  V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

  Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

  10. Závěrečná ustanovení

  Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a dále náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

  Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

  Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Pokud vztah založený těmito VOP a/nebo Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany shodně vylučují použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI nařízení Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

  Případný spor mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývající ze Smlouvy je možné řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Kupujícího s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručen nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je vykonatelným exekučním titulem, jakmile uplyne lhůta k plnění.

  Ve sporech, ve kterých není příslušný podle VOP finanční arbitr, sjednávají Smluvní strany výlučnou příslušnost Okresního soudu v Pelhřimově.

  Odpovědným orgánem za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Prodávajícího v případě uzavírání smluv distančním způsobem je: Česká obchodní inspekce.

  V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění  a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Nové znění VOP bude zveřejněno na internetových stránkách Prodávajícího /. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP, to však nemá vliv na Smlouvy uzavřené podle dosavadního znění VOP.

  Prodávající akceptací těchto VOP prohlašuje, že si VOP podrobně přečetl a že se s nimi seznámil, měl dostatek času a veškerá ustanovení mu jsou srozumitelná.